Piwulang Basa Jawa Kelas 6 Bab 3 (ngowahi basa ngoko dadi basa krama)

(Rabu, 21 Oktober 2020)

Assalamu’alaikum …

Mugi-mugi sedaya kulawarga tansah manggih wilujeng lan bagas waras …

Sakmenika piwulang Basa Jawa dipunlajengaken kanthi sinau ngowahi saking ‘basa ngoko’ dados ‘basa krama’.

Dinten punika kedah dipun amping-ampingi tiyang sepuhipun, amargi mangkih kersanipun saged gampil anggenipun ngrampungaken. Ananging menawi kok sampun saged piyambak nggih alhamdulillah …

Tugasipun dipunpendhet saking buku paket Basa Jawa kaca 34, saking irah-irahan wacan ‘Ketularan Edan’.  Sakderengipun dipuntulis wonten google form saenipun dipun tulis wonten buku. Menawi sampun rampung dipuntulis wonten buku, nembe dipun ketik wonten link google form.

Owahana 1 paragraf ing ngisor iki dadi basa krama!

Esuke, wong edane teka maneh, banjur ngundhuh maneh. Nanging wis bola-bali kecelik. Awit rambutan sing cendhek-cendhek kabeh kopong ora ana isine. Sanajan katone abang mbranang mingini, nanging wis ora ana isine.

Link pengumpulan tugas ngowahi basa ngoko dadi basa krama.