Sabtu, 28 Agustus 2021

 

Assalamu’alaikum ….

Muga-muga bocah kabeh lan kulawarga tansah manggih kawilujenggan.

(Semoga anak-anak dan keluarga selalu sehat).

Piwulang Basa Jawi dinten punika sinau babagan crita wayang “Karna Madeg Senapati” ing buku paket kaca 17 tekan 18

(Pelajaran Basa Jawa hari ini belajar tentang cerita wayang “Karna Madeg Senapati” di buku paket halaman 17 sampai 18).

Wacane diwaca lan dimangerteni kanthi tenanan.

(Bacaannya dibaca dan dimengerti dengan sungguh-sungguh)

Wonten tetembungan ingkang kedah dipungatosaken artosipun.

(Ada kata-kata yang harus diperhatikan artinya).

 

Cathet ing buku tulis!

Tembung-tembung angel kang ana ing wacan :

(Kata-kata sukar yang ada dibacaan) :

 1. aben ajeng : gelut, perang
 2. saha : lan, uga
 3. akasa : ngatariksa
 4. enget : eling
 5. piwelingipun : pesenne
 6. kenging : kena
 7. jemparing : panah, panahan
 8. kaprigelan : kapinteran, katrampilan
 9. kocapa : dicritaake
 10. titisipun : pas banget (tepat sasaran)
 11. dipunles : dipanah
 12. lingsem : isin
 13. kenging : kena
 14. topong/topongipun : topi
 15. remuk bubuk : ajur nganti kaya awu
 16. kalingseman : isin
 17. kawon : kalah
 18. mimpang : menang
 19. wekasanipun : akhire, wusanane
 20. nglepasi : ngeculke
 21. nratab : trataban, kaget tenan
 22. dipungenjot : dicepetke playune
 23. menceng : menggok
 24. tumedhak : mudhun, midhun
 25. kendel : meneng
 26. pabaratan : papan panggonan kanggo perang

 

Sumangga dipun klik….

Video Pembelajaran.

Tugas tentang “Karna Madeg Senapati”.